Política de privacitat

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb USTECONSULTORS.EU a través d’aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l’Avís legal, Política de cookies, i la present Política de privacitat abans d’utilitzar aquest web.

De conformitat amb allò que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, USTECONSULTORS.EU, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones siguin tractades per USTECONSULTORS.EU, com a responsable del tractament, i sobre les que s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.

Qui és el responsable del web?

 • Responsable: Unitat de Serveis Tècnics i Empresarials, S.L.P. 
 • NIF: B60358116
 • Adreça: Carrer de Provença, 122, entresòl 5a. 08029 Barcelona
 • Contacte: info@usteconsultors.eu

USTECONSULTORS.EU està gestionada pel responsable de la mateixa.

Dades que es recullen a USTECONSULTORS.EU

Les dades personals que es recullen i tracten en aquesta web són subministrats directament pels propis usuaris, concretament, es recullen i tracten dades provinents de:

 • Formulari de contacte

Legitimació per al tractament de les teves dades

Per contactar amb nosaltres, es requereix el consentiment d’aquesta política de privacitat.

Processem la seva informació personal amb finalitats relacionades amb activitats de màrqueting i vendes basant-nos en el consentiment.

Quan així s’indiqui a la nostra web, al moment en que es recopili informació personal de clients d’acord amb el nostre interès legítim per promocionar els nostres productes i serveis.

Categoria de dades personals que es requereixen

Per contactar o rebre informació sobre els serveis que oferim a USTECONSULTORS.EU es requereixen les següents Dades Identificatives: Nom, correu electrònic i/o telèfon.

En aquesta web no es recapten dades especialment protegides.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

L’enviament de dades de caràcter personal en aquesta web és obligatori per contactar mitjançant el formulari habilitat.

Les dades requerides són adequades i pertinents per a la finalitat que es comunica.

Concretament, les dades recollides en USTECONSULTORS.EU seran tractades amb les següents finalitats:

 • Alta i gestió de les consultes i peticions rebudes i posterior enviament d’informació sobre els serveis sol·licitats.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar aquesta Política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquest web.

I també:

Per promocionar els serveis d’USTECONSULTORS.EU. Per exemple, si l’Usuari deixa la seva informació personal en algun dels formularis de contacte i marca la casella conforme permet que se li enviï informació addicional, USTECONSULTORS.EU pot utilitzar aquestes dades per enviar-li informació sobre els serveis que ofereix en el cas que aquesta sigui requerida, incloent-hi una oferta en funció dels seus interessos, per exemple, a través de campanyes de màrqueting per correu electrònic.

En cadascun dels casos, com Usuari tindràs plens drets sobre les teves dades personals i sobre l’ús dels mateixos i podràs exercitar en qualsevol moment.

També es tractaran dades personals per:

 • Complir amb les obligacions legals: per exemple, per respondre a un procés legal o un requeriment d’una autoritat de control competent, com l’Agència Espanyola de Protecció de dades.
 • Protegir els drets i la seguretat dels nostres usuaris i tercers, així com els nostres.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificadores que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la nostra política de galetes.

En cas de no autoritzar el tractament de les teves dades amb les finalitats assenyalades, podràs exercir el teu dret d’oposició al tractament de les teves dades en els termes i condicions que preveu l’apartat corresponent.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals seran mantingudes mentre segueixis vinculat com a usuari o client.

Un cop et desvincules, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d’accions judicials.

Les dades tractades es mantindran fins que no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment si hi hagués obligació legal de manteniment o, en cas de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les teves dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal.

Quins són els teus drets quan facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a USTECONSULTORS.EU es tracten dades personals que el concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • A saber si estem tractant les teves dades o no.
 • A accedir a les teves dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per als fins per als quals van ser recollits o si em retires el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les teves dades, que et seran facilitats en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Només és vàlid en determinats supòsits.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creus que no t’he atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.

Si modifiques alguna dada, t’agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-los actualitzats.

Vols un formulari per exercir dels teus drets?

Pots utilitzar els formularis elaborats per l’Agencia Española de Protección de Datos o terceros.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia de l’DNI.

Si et representa algú, has d’adjuntar còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per e-mail a la direcció del responsable a l’inici d’aquest text.

Quant trigarem a contestar-te a l’exercici de drets?

Depèn del dret però, com a màxim, un mes des teva sol·licitud i dos mesos si la sol·licitud és molt complexa, tot i que se’t notificarà que necessitem més temps.

Per exercitar aquests drets pots contactar a: info@usteconsultors.eu

Seguretat

USTECONSULTORS.EU es compromet a l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat adequada, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada. També inclou mesures Antispam, mesures davant atacs i phishing.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, USTECONSULTORS.EU, s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n USTECONSULTORS.EU ha de notificar al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

USTECONSULTORS.EU assumeix mesures raonables i apropiades per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal que es recull en aquesta formació, però, si USTECONSULTORS.EU, determina que les teves dades han estat malversades, s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, USTECONSULTORS.EU, t’informarà immediatament aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre USTECONSULTORS.EU i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui.

Canvis en la política de privacitat

USTECONSULTORS.EU es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, USTECONSULTORS.EU, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La Política de privacitat ha estat actualitzada per última vegada el setembre de 2020.